:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)    
ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
   
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ Page : «123456789101112 [13] 141516»
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ โดยใช้ใบช่วยสอน
วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2557 เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ โดยใช้ใบช่วยสอน ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้ด้วยทักษะความคิดเชิงระบบ กิจกรรมอบรมคุณธรรมนำความรู้ด้วยทักษะความคิดเชิงระบบ
วันที่ 08 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โครงการคุณธรรมนำความรู้ด้วยทักษะความคิดเชิงระบบ กิจกรรมอบรมคุณธรรมนำความรู้ด้วยทักษะความคิดเชิงระบบ ในวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ.ห้องป..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำโดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม แล..
more info
หัวข้อข่าว : องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โครงการแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมการอาชีพวังเกมส์
วันที่ -6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลโครงการประกวดโตรงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในวันที่๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและเทคโนโลยีราชมงคลรัต..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมสร้างความรับผิดชอบชุมชน กิจกรรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการส่งเสริมสร้างความรับผิดชอบชุมชน กิจกรรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ขึ้นในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ. โรงเรียนห้วยไคร้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา ..
more info
หัวข้อข่าว : การดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นำโดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ หัวหน้าแ..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพการตลาด ได้จัด โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ กิจกรรมประกาศทำสื่อสิ่งพิมพ์
วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย ชมรมวิชาชีพการตลาด ได้จัด โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ กิจกรรมประกาศทำสื่อสิ่งพิมพ์ ขึ้นในวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ. อาคาร ๑ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพการตลาดร่วมกับงานกิจกรรมฯ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น ถวายพ่อหลวง
วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
ชมรมวิชาชีพการตลาดร่วมกับงานกิจกรรมฯ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น ถวายพ่อหลวง กิจกรรมสำรวจระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และปลูกป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัด โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัด โครงการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ. ห้องประชุมชั้..
more info
หัวข้อข่าว : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
..ขอแสดงความยินดี..การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ ระดับชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ ทีมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่องรถจักรยานยนต์ 3 ตา..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร ประจำปี 2557
วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันที่ 21 สิงหาคม ..
more info
หัวข้อข่าว : องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพฯได้จัดโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพฯได้จัดโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการใช้สื่อการสอนรายวิชา เสื้อสมัยนิยม 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับปกเสื้อ ด้วยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) วีซีดี สำหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการใช้สื่อการสอนรายวิชา เสื้อสมัยนิยม 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับปกเสื้อ ด้วยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) วีซีดี สำหรับนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัด โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรมพี่สอนน้องทำบัญชี
วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัด โครงการส่งเสริมอาสาพัฒนา กิจกรรมพี่สอนน้องทำบัญชีในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเท่าวังหิน ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมการอาชีพวังกมส์ ครั้งที่ 23
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมการอาชีพวังกมส์ ครั้งที่ 23 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกถึงความสามารถในการเล่นกีฬา รู้การทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู..
more info
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัย 12 สิงหา
วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
ผอ.จาตุรันต์ วัฒนประทีป พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสาธารณะ 19 ไร่ ..
more info
หัวข้อข่าว : การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี2557
วันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้ส่งนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3คนได้แก่ 1.นายสราวุธ จันทร์เทศ 2.นายเดชาพล ศรีแต 3.นายจตุรัส โต๊ะสกุล โดยมีครูพรเทพ จริยรัตน์ไพศาลและครูสุวรรณา บุญเมื..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
วันที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดกิจกรรมวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 เพื่ออัญเชิญพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ทูลเกล้าฯ ถวาย ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และลงนาม..
more info
หัวข้อข่าว : องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการส่งเสริม วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการส่งเสริม วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ..
more info
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพฯได้จัดโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 06 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพฯได้จัดโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพฯได้จัดโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 06 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย คณะกรรมการ องค์การวิชาชีพฯได้จัดโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการ แข่งขันกีฬา กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
วันที่ 06 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการ แข่งขันกีฬา กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ.สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลและมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไก..
more info
หัวข้อข่าว : สัมมาเชิงปฏิบัติการพัมนากิจกรรมของสถานศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
สัมมาเชิงปฏิบัติการพัมนากิจกรรมของสถานศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาโครงการเฉลิมพระเกียนติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ถึง 2 สิงหาคม 2557 ณ โ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาให้มีวินัยและความรับผิดชอบ นักเรียนแผนกการตลาด ชั้นปีที่ 1/1
วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาให้มีวินัยและความรับผิดชอบ นักเรียนแผนกการตลาด ชั้นปีที่ 1/1 ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : ขอความร่วมมือจากครูทุกท่าน กรอกข้อมูลผลงานวิจัยและบทคัดย่อ ตั้งแต่ปี 2555-2557 ตาม Link ที่กำหนด
วันที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
ขอความร่วมมือจากครูทุกท่าน กรอกข้อมูลผลงานวิจัยและบทคัดย่อ ตั้งแต่ปี 2555-2557 ตาม Link ที่กำหนด
more info
หัวข้อข่าว : !! ประกาศ !! จากงานวิจัย เรื่องให้ครูผู้สอนรายวิชาโครงการวิชาชีพทุกแผนกวิชา กรอกข้อมูลการจัดทำโครงการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
วันที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
ขอความร่วมมือจากครูผู้สอนรายวิชาโครงการวิชาชีพทุกแผนกวิชา โปรดกรอกข้อมูลการจัดทำโครงการ (project) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียน นักศึกษา ตาม Link ที่กำหนด
more info
หัวข้อข่าว : การติดตั้งระบบ CCTV ห้องคอมพิวเตอร์
วันที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
การติดตั้งระบบ CCTV ห้องคอมพิวเตอร์ ด้วยแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการสอนช่างชุมชน เรื่องการติดตั้งระบบ CCTV ซึ่งผู้อำนวยการได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงานกับสถานที่จริง ซึ่งได้ติดตั้ง ระบบ CCTV ในห้อง..
more info
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดโครงการ Fix it center 2557
วันที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
วันนี้เวลา 09.00 น. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลได้จัดพิธีเปิดโครงการ Fix it center 2557 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายนพพร วุฒธิกุล ให้เกียรติเป็นประธานในการดำเนินงานโครงการ Fix i..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมตกแต่งตะกร้าใส่ของขวัญ
วันที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
โครงการฝึกอบรมการตกแต่งตะกร้าใส่ของขวัญ ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2557 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น บุคคลทั่วไป ครูแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย และ ครูแผนกศิ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมการแข่งขัน Honda Student Riding Skill Contest ครั้งที่ 4
วันที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
บริษัท พรนุภาพมอเตอร์ไบค์ จำกัด ร่วมกันบริษัท เอ พี ฮอนด้าการแข่งขัน Honda Student Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 ให้กับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้ง 10 แห่ง ในจังหวัดเขตพื้นที่จังหวัดเพชร..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสอน 108 อาชีพ
วันที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
กิจกรรมการสอน 108 อาชีพ วันสถาปนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เนื่องในโอกาสวัสถาปนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเท..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปีงบประมาณ 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองหัวหิน (9 ชุมชน) และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วันที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปีงบประมาณ 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองหัวหิน (9 ชุมชน) และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กิจกรรมที่ดำเนินการ : 1. ติดตั้งระบบ CCTV ,จานรับสัญญาณ..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยายพิเศษ ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-13.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพ..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพ การตลาด ได้จัด โครงการอบรมมัคคุเทศน์ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศน์แห่งอาชีพศึกษา
วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
: เนื่องด้วย ชมรมวิชาชีพ การตลาด ได้จัด โครงการอบรมมัคคุเทศน์ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศน์แห่งอาชีพศึกษาในวันที่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ. ห้อง ๑๒๑๐ อาคาร ๑ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ..
more info
หัวข้อข่าว : มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษา ที่ดูแลรักษาแม่ที่ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก
วันที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ครูอัคเดช พิสัยสวัสดิ์ ครูลิขิต ทบประดิษฐ์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือนักศีกษานายภควัต เมืองงิ้วราย ที่ดูแลรักษาแม่ที่ป่..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา
วันที่ 09 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลจัดพิธีถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ ใต้ถุนอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 ณ A & B Resot อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
วันที่ 04 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มอบเครื่องช่วยเหลือคนไข้ให้กับโรงพยาบาลหัวหิน
วันที่ 04 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำโดยนางยุวยิตย์ ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูและนักเรียน แผนกวิชายานยนต์ เจ้าของนวัตกรรมเครื่องช่วยเหลือคนไข้ ได้มอบเครื่องช่วยเหลือคนไข้ให้กับโรงพยาบาลหั..
more info
หัวข้อข่าว : องค์การวิชาชีพในอนาคนแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
วันที่ 02 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557
องค์การวิชาชีพในอนาคนแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ 1. นักเรียน ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีแห่..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัด โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ม่านกันแดดธรรมชาติ
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย ชมรมวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัด โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้ม่านกันแดดธรรมชาติในวันที่๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ..
more info
หัวข้อข่าว : คณะครู และนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งโอลิมปิกเดย์ 2014
วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
คณะครู และนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งโอลิมปิกเดย์ 2014 เฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ใ..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัด โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชัพด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย ชมรมวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัด โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชัพด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมทดสอบความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ.ห้องโถนอาคาร ๑ วิทยาลัยการอาช..
more info
หัวข้อข่าว : 201 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา..
more info
หัวข้อข่าว : จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้นักเรียนองค์การวิชาชีพด้วยทักษะความคิดเชิงระบบ
วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
องค์การวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการคุณธรรมนำความรู้นักเรียนองค์การวิชาชีพด้วยทักษะความคิดเชิงระบบ ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2557 เพื่อให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบ ..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัด โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ขึ้นในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ. ห้องโถนอาคาร ๕ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
พิธีไหว้ครู และบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญขแงพิธีไหว้ครู และระลึกถึงคุณของครู-อาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-1..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการพิธีไหว้ครู บวงสรวงพระวิษณุ กิจกรรมสารสัมพันธ์ครูและศิษย์
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
องค์การวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการพิธีไหว้ครู บวงสรวงพระวิษณุ กิจกรรมสารสัมพันธ์ครูและศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ โรงอาหาร อาคาร 1 เพื่อให้นักเรียนตระหนัก..
more info
หัวข้อข่าว : ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน
วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557
เนื่องด้วย ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ขึ้นในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ. ห้องประชุงชั้น๔ อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยการอา..
more info