:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)    
ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
   
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ Page : «1234567891011 [12] 1314151617»
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยจิตวิทยาศาสตรืของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่ใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ
วันที่ 05 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยจิตวิทยาศาสตรืของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่ใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : การประเมินผลวิชาโครงการ และประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษาที่2/57
วันที่ 03 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
การประเมินผลวิชาโครงการ และประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษาที่2/57 โดยนักเรียนที่เรียนในวิชาโครงการ แผนกวิชาต่างๆ เช่น แผนกช่างอิเล้กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้า..
more info
หัวข้อข่าว : การรับวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก
วันที่ 02 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
เนื่องด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก เนื่องจากพบการระบาดใหญ่ของโรคคอตีบในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มช่วงอายุ 20-50 ปี โดยทางโรงพยาบาลหัวหิน จะเข้าฉีดวัคซี..
more info
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคี 4 ฝ่าย
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาคี 4 ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2558..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการซอยผมด้วยซื่อมัลติมีเดีย (multimedia) สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา เสริมสวย
วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการซอยผมด้วยซื่อมัลติมีเดีย (multimedia) สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชา เสริมสวย ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1/2 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิ๊
วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1/2 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิ๊..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมวันวิชาการและองค์การวิชาชีพปริทรรศน์
วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
องค์การนักวิชาชีพฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมวันวิชาการและองค์การวิชาชีพปริทรรศน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เจ้าหน้าที่งานวัดผล
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร เจ้าหน้าที่งานวัดผล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยหลักการทำความเย็นแบบอัดไอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยหลักการทำความเย็นแบบอัดไอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อสารการสอนรายวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานในงานบัญชี เรื่องการจัดรูปแบบข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่
วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อสารการสอนรายวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานในงานบัญชี เรื่องการจัดรูปแบบข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้า
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขาวิชาไฟฟ้า ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการเชื่อมด้วยแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการเชื่อมด้วยแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีนด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยจุลินทรีย์ในอาหารของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการขาย สาขางานการตลาด
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยจุลินทรีย์ในอาหารของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการขาย สาขางานการตลาด ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ยอดวัดเขาน้อย
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้เป็นเจ้าภาพ รว่มกับ อาชีวศึกษา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ในการดำเนินโครงการทอดผ้าป่าสมัคคี สมทบทุนสร้าง พระสิวลีสูง 21 เมตร ณยอดวัดเขาน้อย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขัน..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวช.(โควตา)
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวช.พณิชยกรรม(โควตา) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวส.(โควตา)
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ประกาศรายชื่อนักเรียน เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2558 ระดับ ปวส.พณิชยกรรม(โควตา) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมประกวดวาดภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ 1.เพื่อรณรงค์ป้องกันสารเสพ ติดแพร่กระจายในรั้วสถานศึกษา 2.เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ กิจกรรมการประกวดสิ่งของเหลือใช้จากวัสดุสำนักงาน
วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
โครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ กิจกรรมการประกวดสิ่งของเหลือใช้จากวัสดุสำนักงาน จัดขึ้นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องโถง อาคาร 5 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี กิจกรรมวิเคราะห์รายการค้า
วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพการบัญชี กิจกรรมวิเคราะห์รายการค้า จัดขึ้น วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องโถง อาคาร 5 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่างด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่างด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1-2 สาขาการตลาด
วันที่ 06 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนสาย สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1/1-2 สาขาการตลาด ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการแข่งขันทักษะคอพิวเตอร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อป
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
โครงการแข่งขันทักษะคอพิวเตอร์ กิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อป วันที่ 28 มกราคม 2558..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ กิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ กิจกรรมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ กาญจนาภิเษก วิทลัยการอาชีพวังไกลกัง..
more info
หัวข้อข่าว : งานประชาสัมพันธ์ได้สร้างเพจของวิทยาลัย่านทางFacebook แล้ว
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
งานประชาสัมพันธ์ได้สร้างเพจของวิทยาลัยผ่านทางFacebook แล้ว เปิดโอกาศให้ครูบุคลากร นักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลตลอดจนชุมชนประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมภาพและข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมวันวิชาการและองค์การวิชาชีพปริทัศน์
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมวันวิชาการและองค์การวิชาชีพปริทัศน์ จัดขึ้นวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กิจกรรมในงานมีหลากหลายอาธิเช่น การประหวดแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานต่างๆ เ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา กิจกรรมเขียนคำขวัญติดต้นไม้
วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
โครงการเขียนคำขวัญติดต้นไม้ในสถานศึกษา กิจกรรมเขียนคำขวัญติดต้นไม้ จัดขึ้น วันที่ 21 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ กิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัว
วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ กิจกรรมตอบปัญหาความรู้รอบตัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันครู 2558
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบฯได้มีการ จัดกิจกรรมวันครู และมอบรางวัลให้กับครูและผู้บริหารที่มีผลการทำงานดีเด่น ปีนี้จัดที่ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี วันที่ 16 มกราคม 2558 ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องความรู้เกี่ยวกับ OSI Model ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องความรู้เกี่ยวกับ OSI Model ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาวิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม เรื่องอุปกรณ์ในงานระบบดาวเทียม ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาวิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม เรื่องอุปกรณ์ในงานระบบดาวเทียม ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่องกรรมวิธีการผลิต ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม เรื่องกรรมวิธีการผลิต ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาอุตสาหกรรม..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาการตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน
วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาการตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน รหัสวิชา 1401-5104 โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่่มด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่่มด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องรายการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องรายการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการใช้ใบงานสอนรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิฃาการบัญชี
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการใช้ใบงานสอนรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิฃาการบัญฃี..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบัญชีบริษัท เรื่องรายการปรับปรุงและปิดบัญชี ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบัญชีบริษัท เรื่องรายการปรับปรุงและปิดบัญชี ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบรรจุภัณฑ์ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบรรจุภัณฑ์ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการส่งเสริมการขาย เรื่องความรู้แกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการส่งเสริมการขาย เรื่องความรู้แกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแงชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ)ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2557 โดยจะจัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัต..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ.สำนักงานองค์การวิชาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพว..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕จ ณ. สำนักงานองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยการอา..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
วันที่ 07 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำ โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประจำปัการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ กาญจนาภิเ..
more info
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร และครู ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้ามอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้อำนวยการ เนื่องในปีใหม่
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
คณะผู้บริหาร และครู ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในปีใหม่ นำโดย นางยุวนิยต์ ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ให้พรและมอบของขวัญท..
more info
หัวข้อข่าว : การจัดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
การจัดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558 โดยมีสถานที่ตั้งศูนย์ อยู่ที่ ปั๊ม ปตท. หัวหิน กม.40 เพชรเกษมแนวใหม่ (บายพาส) ชะอำ – ปราณบุรี แยกหนองไผ่ ต.ทับไต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันท..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำโดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : งานเลี้ยงปีใหม่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
งานเลี้ยงปีใหม่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโถงอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้รับรองวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้รับรองวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ การแข่งขันหุ่นยนต์ 115 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประจำปีการศึกษา 2557 "Chaiyaphum Robot Con..
more info
หัวข้อข่าว : Marketing Plan Contest โครงการ 7
วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
โครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P.Honda ณ อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วุัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาด ที่อยู..
more info