:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์)    
ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
   
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ Page : «1234567891011 [12] 13141516»
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาการตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน
วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาการเรียนรู้ วิชาการตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน รหัสวิชา 1401-5104 โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่่มด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่่มด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องรายการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น เรื่องรายการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการใช้ใบงานสอนรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิฃาการบัญชี
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการใช้ใบงานสอนรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาวิฃาการบัญฃี..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบัญชีบริษัท เรื่องรายการปรับปรุงและปิดบัญชี ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบัญชีบริษัท เรื่องรายการปรับปรุงและปิดบัญชี ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบรรจุภัณฑ์ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบรรจุภัณฑ์ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการส่งเสริมการขาย เรื่องความรู้แกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ
วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เผยแพร่บทคัดย่อ ชื่อวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการส่งเสริมการขาย เรื่องความรู้แกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ฯ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแงชาติ(องค์การมหาชน)(สทศ)ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2557 โดยจะจัดสอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัต..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ.สำนักงานองค์การวิชาชีพฯ วิทยาลัยการอาชีพว..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด
วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕จ ณ. สำนักงานองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัยการอา..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตร ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
วันที่ 07 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทำ โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประจำปัการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ กาญจนาภิเ..
more info
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหาร และครู ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้ามอบกระเช้าของขวัญแก่ผู้อำนวยการ เนื่องในปีใหม่
วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
คณะผู้บริหาร และครู ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในปีใหม่ นำโดย นางยุวนิยต์ ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยนายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ให้พรและมอบของขวัญท..
more info
หัวข้อข่าว : การจัดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
การจัดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558 โดยมีสถานที่ตั้งศูนย์ อยู่ที่ ปั๊ม ปตท. หัวหิน กม.40 เพชรเกษมแนวใหม่ (บายพาส) ชะอำ – ปราณบุรี แยกหนองไผ่ ต.ทับไต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันท..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำโดยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : งานเลี้ยงปีใหม่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
งานเลี้ยงปีใหม่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ห้องโถงอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้รับรองวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ได้รับรองวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ การแข่งขันหุ่นยนต์ 115 ปี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประจำปีการศึกษา 2557 "Chaiyaphum Robot Con..
more info
หัวข้อข่าว : Marketing Plan Contest โครงการ 7
วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
โครงการ Marketing Plan Contest โครงการ 7 by A.P.Honda ณ อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล วุัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาด ที่อยู..
more info
หัวข้อข่าว : ประกาศปิดการเรียนการสอนเนื่องในวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประกาศปิดการเรียนการสอนเนื่องในวันหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการแข่งขันทักษะประเภทวิชาพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับภาค ภาคกลาง
วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
กิจกรรมการแข่งขันทักษะประเภทวิชาพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับภาค ภาคกลาง วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมกับ บริษัทไทยแซท เอ็กเพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวส. การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมกับ บริษัทไทยแซท เอ็กเพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ ปวส.การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ในการจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ ระ..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบารอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้ารับการประมินระดับภาค
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบารอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้ารับการประมินระดับภาค ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในวันที่ 14 ธันวาคม 2557..
more info
หัวข้อข่าว : การอบรมกับสถานประกอบการ (Dealer) ก่อนออกปฏิบัติงาน โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558
วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกกลังวล นำโดยครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมด้านการซ่อม บำรุงรักษา และเทคนิคต่างๆ กับสถานประกอบการ(Dealer)ก่อนออกปฏิบัติงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวั..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานและเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การบริหารจั..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โดยแผนกวิชาการตลาดนำนักเรียน นักศึกษา แผนกการตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ไฟฟ้า และช่างเชื่อม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาความรู้เเละความสามารถทางวิชาการ กิจกรรมอบรมติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโโครงการพัฒนาความรู้เเละความสามารถทางวิชาการ กิจกรรมอบรมติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน จัดทำคัพเค้กเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ด้วยเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขัน์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ สมาคมเชฟชะอำ-หัวหิน ร่วมกันจัดทำคัพเค้ก 9,999 ชิ้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำโดยท่านผู้อำนวยการจาตุรันต์ วัฒนประทีป คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
วันที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำโดยท่านผู้อำนวยการจาตุรันต์ วัฒนประทีป คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 โดยมีกิจกรรม 3 ช..
more info
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
วันที่ 04 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล นำโดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศคกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณบิดา ..
more info
หัวข้อข่าว : แบบตอบรับเข้าร่วมส่งผลงาน "นิทรรศการวิชาการครู"
วันที่ 03 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ขอเชิญชวนครูที่สนใจ ส่งผลงานวิชาการ เข้าร่วม “นิทรรศการวิชาการครู” ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคราช..
more info
หัวข้อข่าว : รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2556-2557
วันที่ 03 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภททักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย ระดับหน่วย ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2556-2557
more info
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทำความสะอาดทั้งในและนอกสถานศึกษา
วันที่ 03 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทำความสะอาดทั้งในและนอกสถานศึกษา วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างจิตใต้สำนึกต่อการเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษา 2.เพื่อให้สมาชิกองค์การเรียนรู้การอน..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจธรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจธรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้นในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ กาจนาภิเษก วิทยาลัยการอาชีพว..
more info
หัวข้อข่าว : ใบสั่งงาน ใบให้คะแนน การแข่งขันดาวเทียม 2557
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ใบสั่งงาน ใบให้คะแนน การแข่งขันดาวเทียม 2557 คลิ๊กที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : กติกาและเกณฑ์การแข่งขันทักษะติดตั้งจานดาวเทียม 2557
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กติกาและเกณฑ์การแข่งขันทักษะติดตั้งจานดาวเทียม 2557 คลิ๊กที่นี่ ..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตทวีวัฒนา
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 180 คน เข้าศึกษาดูงานในด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การประเมินตามสภาพจริง E-office และ RMS ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง กิจกรรมพี่สอนน้อง
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง กิจกรรมพี่สอนน้อง จัดขั้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวาดรูปในหลวงในดวงใจของฉัน
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวาดรูปในหลวงในดวงใจของฉัน จัดขึ้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถงอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ในวันที่ 20 พฤศจิกาย..
more info
หัวข้อข่าว : งานสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 10 จัดการประกวดมารยาทไทย
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
งานสืบสานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา โดยทำการจัดการประกวดมารยาทไทยขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกาย..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เนื่องด้วยชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคาร ๕ กาญจนาภิเษก วิทย..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถง อาคาร 5 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกีงวล..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กิจกรรมอบรมเรื่องบุหรี่ภัยใกล้ตัว
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด กิจกรรมอบรมเรื่องบุหรี่ภัยใกล้ตัว จัดขึ้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการกิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์แผนกคอมพิวเตอร์
วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการกิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์แผนกคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล..
more info
หัวข้อข่าว : การตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้ ***************************************************** ระดับชั้น ปวช.1 : ช่างอุตสาหกรรมทุก..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับภาคกลาง)
วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ กำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับภาคกลาง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก ว..
more info
หัวข้อข่าว : ต้อนรับท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย และพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ต้อนรับท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย และพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เยี่ยมชมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในด้านการจัดการเ..
more info
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยเข้ารับการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับอศจ.)
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ กำหนดให้มีการประเมินมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับ อศจ. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก วิท..
more info
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬ้าพื้นบ้าน
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถง อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ..
more info