:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด)   เอกสารทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
เลขที่เอกสาร : 362
วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานวัดผล..
Download..
เลขที่เอกสาร : 361
วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 : แผนปฏิบัติการ งปม.2562..
Download..
เลขที่เอกสาร : 360
วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 : แผนพัฒนาการจัดการศึกษา งปม.2560-2564..
Download..
เลขที่เอกสาร : 359
วันที่ 09 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 : ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภาค ค (สอบสัมภัษณ์) เจ้าหน้าที่..
Download..