ปรัชญา

 • ผีมือเป็นเลิศ                        ชูเชิดคุณธรรม
  ก้าวนำวิชาการ                    สมานสามัคคี

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

 • วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลเป็นสถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากำลังคน อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สามารถประกอบอาชีพได้โดยยึดมั่น ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

พันธกิจ(VISION)

 

 • ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • พัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยยึดมั่นในหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน การสอนและการบริหารจัดการมุ่งสู่มาตรฐานสากล
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสถานประกอบการ ชุมชนและสถาบันการศึกษานานาชาติ
 • วิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์

 • ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์

 

 • วิทยาลัยแห่งการเรียนรู้