เกียรติประวัติ

 • รางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น พ.ศ.2531
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2534
 • เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (13 กรกฎาคม 2534)
 • องค์การวิชาชีพฯ หน่วยมาตรฐานดีเด่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ประจำปี 2546
 • รางวัลชนะเลิศการประกวดรถกระทง งานประเพณีลอยกระทงอำเภอหัวหิน ประจำปี 2546
 • รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ในการประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและ สนับสนุนมารยาทไทย ดีเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรม (31 กรกฎาคม 2546)
 • องค์การวิชาชีพฯ หน่วยมาตรฐานดีเด่น ในการประชุมองค์การวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 14 (1 - 4 กุมภาพันธ์ 2547)
 • เป็นสถานศึกษาที่มีการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถรับชมได้ทั้งในประเทศและประเทศ เพื่อนบ้าน
 • นักเรียนชนะเลิศการเข้าแข่งขันการเขียน เว็ปไซต์ระดับภาค ปีพ.ศ.2547
 • เป็นสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาอาชีพขนาดใหญ่ ปีพ.ศ.2547
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ครุฑทองคำในวันข้าราชการพลเรือน ปีพ.ศ.2547
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ในปีพ.ศ.2548
 • ได้รับการรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001:2004 จาก Moody International Certification Lta. ในปีพ.ศ.2550
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์กรมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ในปีพ.ศ.2551
 • ได้รับรางวัลพระราชทาน การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ ดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2551
 • ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับ รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2551
 • ได้รับรางวัลทีมเทคนิคและสถาบันอาชีวแกนนำด้านอนุรักษ์พลังงาน โครงการทีมเทคนิค และอาชีวศึกษา เพื่อการประหยัดพลังงาน ในปีพ.ศ.2552
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบและส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ในปีพ.ศ.2552
 • ได้แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน การสอนและการบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ระดับเหรียญทอง ประจำปีการศึกษา 2553
 • ได้รางวัลสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบที่ 2 (ปี 2549-2552) ระดับดีมากในปีพ.ศ.2553

  ดูรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่