จำนวนบุคลากร

 

ผู้บริหาร

5

คน

 

ข้าราชการครู

41

คน

 

พนักงานราชการ

3

คน

 

ครูพิเศษ

86

คน

 

ลูกจ้างประจำ

5

คน

 

ลูกจ้างชั่วคราว

21

คน


กราฟแสดงอัตราส่วนบุคลากร
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559