ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราทราบรมราชชนนีที่ทรงมีความห่วงใย
ในข้าราชการ ตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และใกล้เคียง ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้องพื้นแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนในเมืองมีความสุขและความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวของตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่แนวหลังจึงมีพระราชดำริให้มี
โรงเรียนสอนอาชีพในเขตพระราชฐานวังไกลกังวล โดยได้มอบหมายให้นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้รับสนองพระราชดำริดังกล่าว กอปกับในปี พ.ศ. 2528 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่าง ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนการช่างสตรีประจวบคีรีขันธ์ (เดิม) ทางสำนักพระราชวังโดยนายขวัญแก้ว วัชโรทัย  มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กรมอาชีวศึกษา  ตั้งโรงเรียนสารพัดช่างขึ้นในเขตพระราชวังไกลกังวล เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์พรรษา ครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2530
สิงหาคม  2527 - มิถุนายน 2538  ดำเนินการเกี่ยวกับ / งบประมาณการจัดตั้ง

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัย

พ.ศ. 2528
 • ดำเนินการเกี่ยวกับขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างโรงเรียนสารพัดช่าง           วังไกลกังวล ขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นนอกวังไกลกังวลบน เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน และ วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2528 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน
  โรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล
 
พ.ศ. 2529
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้าง
  โรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวล เมื่อวันที่  22 มิถุนายน พ.ศ. 2529 และเดือน พฤศจิกายน ได้มีการตรวจรับงานก่อสร้าง และเตรียมดำเนินการเปิดทำการสอน
  รุ่นแรก
 
พ.ศ. 2530
 • เปิดทำการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  225 ชั่วโมง รุ่นแรกเมื่อ วันที่ 16 มีนาคม 2530 รวม 9 แผนกวิชา จำนวน นักศึกษา 530 คน และหลักสูตร ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย วิชาเรียน (วช.) ให้กับโรงเรียนวังไกลกังวล
 
พ.ศ. 2531
 • เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ (ปชม.) 4 แผนก      
  ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น  

 
พ.ศ. 2533
 • โรงเรียนสารพัดช่างวังไกลกังวลยกฐานะเป็นวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 แผนกวิชา แผนกพณิชยการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรระยะสั้น 2533
  (หลากหลาย)  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2533

 
พ.ศ. 2534
 • เปิดสอนหลักสูตร ปวช. เพิ่มอีก 2 แผนกวิชา คือ แผนกช่างไฟฟ้าและแผนกช่างยนต์ และได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2534
 
พ.ศ. 2528
 • เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกช่างเชื่อมโลหะ หลักสูตร ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ และสาขางาน การบัญชี
 
พ.ศ. 2535
 • เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทวิชาชีพจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2535         
 
พ.ศ. 2539
 • เปิดสอนหลักสูตร  ปวช.  แผนกช่างเชื่อมโลหะและหลักสูตร ปวส. แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ และบริหารธุรกิจ    
 
พ.ศ. 2547
 • เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ ปวส.สาขางานไฟฟ้า และได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน
  ระดับการศึกษาวิชาชีพ ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2547 
 
พ.ศ. 2548
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทานจาก
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี         
 
พ.ศ. 2549
 • ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 14001: 2004 จาก
  Moody International Certification Ltd.       
 
พ.ศ. 2551
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2551 ครั้งที่ 3
 
พ.ศ. 2552
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  พอเพียง
 
พ.ศ. 2553
 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสถานศึกษา 3 D   
 
พ.ศ. 2553
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบที่ 2 
  (ปี 2549- 2552) ระดับดีมาก
 
พ.ศ. 2554
 • รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
  พระวรราชาทิ นัดดามาตุ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 7 รอบ 84 พระพรรษา ในปี พ.ศ. 2554
 
พ.ศ. 2554
 • รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ หน่วยมาตราฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพ ระดับภาคกลาง ประจำปี พ.ศ. 2554
 
พ.ศ. 2554
 • รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ หน่วยมาตราฐานดีเด่นองค์การวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปี    พ.ศ. 2554
 
พ.ศ. 2554
 • รางวัลเหรียญทอง ด้านการจัดสถานที่เรียนรู้ทางเทคโนโลยีห้องเรียนเฉพาะทาง
  กับการปฎิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ชื่อผลงาน “ห้องปฏิบัติการนิวเมติกส์”  
 
พ.ศ. 2555
 • หน่วยมาตรฐานดีเด่นระดับสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเหรียญทอง การประเมินหน่วยองค์การวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ระหว่าง
  วันที่ 18-22 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดอยธุยา

 
พ.ศ. 2556
 • ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินภายนอก จาก สมศ. รอบที่ 3
  (ปี 2554 - 2558) ระดับดีมาก  ระดับคะแนน  94.60
  ได้รับเกียรติบัตร เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
  การศึกษา วันที่ 16 มกราคม 2557 จากคุรุสภาได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
  - รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องเครื่องปรับอากาศ
  - รางวัลชนะเลิศ  การเเข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ
  - รางวัลชนะเลิศ  การประกวดมารยาทไทย
  - รางวัลชนะเลิศ  การแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว
  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะรักการอ่าน
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะติดตั้งจานดาวเทียมและดำเนินงาน
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การตัดผมทรงบ๊อบ
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การตัดผมรองทรงสูง
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดวงดนตรีสากล คนพันธ์ R
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะออกแบบ web page
  - รางวัลระดับเหรียญทอง  สิ่งประดิษฐ์ รถเข็นยกกระถาง
  - รางวัลระดับชมเชย สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ล็อคเบรกมือจักรยานยนต์
  - รางวัลระดับชมเชย  สิ่งประดิษฐ์ ตัวกันชนในมีด
  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดชลบุรี  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬามวยไทยสากล สมัครเล่น

 
พ.ศ. 2557
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับชาติ
  ระหว่าง วันที่ 3 -7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  - รางวัลรองชนะเลิศประเภทเหรียญทอง การเเข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ
  - รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา
  ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
  คุณภาพชีวิต ผลงานสิ่งประดิษฐ์ รถเข็นกระถางต้นไม้
  - ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
  อันดับ 2 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ
  สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) 
  จำกัด มหาชน  ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม  2557 
  ณ ศูนย์โครงงานเซ็นเซอร์นิรภัย

 
พ.ศ. 2558
 •  - สถานศึกษาได้รับรางวัลการดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง คะแนน 73.69  ระดับ 3 ดาว
  - สถานศึกษาได้รับรางวัลองค์กรมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง
  งานประชุมวิชาการองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขัน
  วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดราชบุรี
  - ผลงานดีเด่นของผู้บริหารและครู
  1) เกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปีการศึกษา 2557 ในฐานะ
  เป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
  วันที่ 16 มกราคม 2558 จากคุรุสภา ดังนี้
  - ตำแหน่งผู้บริหาร
  - ตำแหน่งครู
  2) เกียรติบัตรวันครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 จากอาชีวศึกษา
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - รองผู้อำนวยการผู้มีผลการบริหารงานดีเด่น
  - หัวหน้าแผนกวิชาผู้มีผลการบริหารงานดีเด่น
  - หัวหน้างานผู้มีผลการบริหารงานดีเด่น
  - ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนดีเด่น
  - บุคลากรทางการศึกษาผู้มีการบริการดีเด่น
  - ผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
  - รางวัลระดับจังหวัด
  1) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปี 2557
  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิค
  ประจวบคีรีขันธ์
  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ Animation
  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า
  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนต์เล็กและจักยานยนต์
  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW
  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย
  - รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะ The Marketing Challenge
  - รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
  - รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการสร้างเว็บเพจ
  2) การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
  ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
  - รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ช่วยหิ้วกันนิ้วเจ็บ
  - รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 มือที่สองของแม่
  - รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 เครื่องชาร์จมือถือ 4 in 1
  - รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เครื่องเตือนและตัดไฟฟ้า
  - รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  - รางวัลระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 แฟ้มกล่าวรายงานจากใบหญ้าแฝก
  - รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ฐานกระดาษวางโน๊ตบุ๊ค
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 หุ่นยนต์ดูดฝุ่น
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ตาที่ 3 เสริมความปลอดภัย
  รถจักรยานยนต์
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 กล่องควบคุมอัจฉริยะ
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 Light Flower 
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องล้างมือแห้ง
  แบบเคลื่อนที่
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 จักรยานมือ
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 กล่องกันนกกินอาหารไก่
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 อุปกรณ์เจาะพลาสติกคลุม
  ดินเพื่อการเกษตร
  3) การแข่งขันทักษะ MarKeting Plan Contest # 7 ByA.P.Honda
  วันที่ 22 ธันวาคม2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
  - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ MarKeting Plan
  - รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันทักษะ MarKeting Plan
  - รางวัลรองอันดับ 3 การแข่งขันทักษะ MarKeting Plan
  - รางวัลระดับภาค
  1) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะ
  วิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 15-19 ธันวาคม
  2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  - รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดมารยาทไทย
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพเครื่องยนต์เล็กและ
  จักรยานยนต์
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว

  2) งานมหกรรมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
  คนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคกลาง)  ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 11-14
  มกราคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดประทุมธานี
  - รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 มือที่สองของแม่
  - รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 เครื่องเตือนและตัดไฟฟ้า(น้ำท่วม)
  - รางวัลระดับเหรียญเงิน สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6 เครื่องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดง สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 อุปกรณ์ช่วยหิ้วกันนิ้วเจ็บ
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ฐานกระดาษวางโน๊ตบุ๊ค
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 เครื่องชาร์จมือถือ 4 in 1
  - รางวัลระดับเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9 แฟ้มกล่าวรายงานจากใบหญ้าแฝก
  - ระดับชาติ
  1) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขัน
  ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558
  ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
  - รางวัลรองชนะเลิศประเภทเหรียญทอง การแข่งขันการแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาว
  2) งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1-7
  มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
  - รางวัลหมู่มาตรฐานดีเด่นกิจกรรมบุกเบิก
           - รางวัลทดสอบกำลังใจดีเด่น ประเภทชาย