แผนภูมิบริหารจัดการ


นางยุวนิตย์ ศรศิลป์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

นายวิชัย ลำดวล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพายากร

นายอนุชาติ แก้วมาลา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายอภิชาติ สร้อยระย้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีโกศล ภิญโญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ