ทำเนียบผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

  1. นายจำเนียร ชุลวงศ์ พ.ศ. 2528-2533
  2. นายอุทัย วัฒนสุวรรณ พ.ศ. 2533-2540
  3. นางสุเดือน ชลวิไล พ.ศ. 2540-2541
  4. นายชลิต เฟื่องเรือง พ.ศ. 2541-2545
  5. นางสุทธิวรรณ กิตินิรันดร์กุล พ.ศ. 2546-2546
  6. นายสุรศักดิ์ ศรีน้อย พ.ศ. 2546-2553
  7. นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป พ.ศ. 2554-2560
  8. ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย พ.ศ.2560-ปัจจุบัน