ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

นายถาวร รุ่งอวัสดา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวธนพร ทองทวี

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง

หัวหน้างานบัญชี

นางสมสุข ขำสวัสดิ์

หัวหน้างานบุคลากร

นางอุษณิษา ยอดพิจิตร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล

หัวหน้างานพัสดุ

นางสุวรรณา บุญเมือง

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา

หัวหน้างานสารบรรณ