ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

นายถาวร รุ่งอวัสดา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชุมพร อมรฤทธิ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวธนพร ทองทวี

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวดวงฤดี สังข์ทอง

หัวหน้างานบัญชี

นางสมสุข ขำสวัสดิ์

หัวหน้างานบุคลากร

นางอุษณิษา ยอดพิจิตร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล

หัวหน้างานพัสดุ

นางสุวรรณา บุญเมือง

หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวจุไรวรรณ รักสมยา

หัวหน้างานสารบรรณ