ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ว่าที่ ร.ต.โกศล ภิญโญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชยางกูร ไชยวงศ์

หัวหน้างานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

นางสุพร วัฒนประทีป

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวโนรี มิตรอารีย์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึึกษา

นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวขวัญหทัย มาสวัสดิ์

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางสาววาทิณี รอดผล

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตการค้า