ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

นายศิริพงษ์ พูนผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

 

 

 

 

.

หัวหน้างานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

นางสุพร วัฒนประทีป

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวโนรี มิตรอารีย์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึึกษา

นายอัคเดช พิสัยสวัสดิ์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นางอุษณิษา ยอดพิจิตร

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางรุ่งทิวา โตจำสี

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตการค้า