ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

นายศักดา หมื่นสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี โกศล ภิญโญ

หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

นายชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น

หัวหน้างานแนะแนว

นายชุมพร อมรพฤกษ์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นายชัยทัต โชติช่วง

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์

หัวหน้างานสวัสดิการ