ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

นายอภิชาติ สร้อยระย้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นายชัชวาล สีแดง

หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

นางสาวรัชนิดา เกิดแก้ว

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวจรัสศรี พัฒน์ทอง

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายกู้เกียรติ ดวงพลพรม

หัวหน้างานโครงการพิเศษ

นายชัยทัต โชติช่วง

หัวหน้างานปกครอง

นางสาวลีนา เพิ่มสินธุ์

หัวหน้างานสวัสดิการ