ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

นายอนุชาติ แก้วมาลา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางคมคาย ยิบประดิษฐ์

หัวหน้างานวิทยบริการ

นางสาวอัญมณี อุทรักษ์

หัวหน้างานทวิภาคี

นายรุ่งโรจน์ หนูขลิบ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางภาวิณีย์ ทับล้อม

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล