ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

นางยุวนิตย์ ศรศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางจุรีวรรณ อรัญพฤกษ์

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นางคมคาย ยิบประดิษฐ์

หัวหน้างานวิทยบริการ

นายศักดิ์ชัย ยอดล้ำ

หัวหน้างานทวิภาคี

นางนนทกร คำวอน

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล