ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.

แผนกวิชา
ปีการศึกษา 2555
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2556

ปีการศึกษา 2556
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2557

ปีการศึกษา 2557
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2558
ช่างยนต์
31
73
51
โลหะการ
0
23
14
ไฟฟ้ากำลัง
62
80
50
อิเล็กทรอนิกส์
42
49
48
การบัญชี
124
83
84
การขาย
19
52
46
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
72
70
61
รวม
350
430
354

 

กราฟแสดงจำนวน นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.

แผนกวิชา

ปีการศึกษา 2555
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 255
6

ปีการศึกษา 2556
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2557

ปีการศึกษา 2557
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2558

ไฟฟ้ากำลัง

35

28

19

อิเล็กทรอนิกส์

4

26

19

การบัญชี

18

17

20

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

30

14

20

การขาย

-

10

11

รวม

113

95

87

 

กราฟแสดงจำนวน นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.

 

 

image 1

image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1