ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ปีการศึกษา 2561

สาขางาน
ปวช.1
จำนวน (คน)
ปวช.2
จำนวน (คน)
ปวช.3 จำนวน (คน)
ปวส.1 จำนวน (คน)
ปวส.2 จำนวน (คน)
รวม (คน)
ยานยนต์ 75 64 54 20 0 213
ไฟฟ้ากำลัง 38 38 31 37 16 160
อิเล็กทรอนิกส์ 91 43 34 34 28 230
โลหะการ 38 33 9 5 0 85
การบัญชี 71 75 53 51 32 282
การขาย 36 42 33 30 25 166
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 76 78 42 37 27 260
ธุรกิจค้าปลีก 12 16 9 0 0 37
รวมทั้งหมด
437 389 265 211 128 1,430


กราฟแสดงจำนวน นักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561


จำนวนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ปีการศึกษา 2560

สาขางาน
ปวช.1
จำนวน (คน)
ปวช.2
จำนวน (คน)
ปวช.3 จำนวน (คน)
ปวส.1 จำนวน (คน)
ปวส.2 จำนวน (คน)
รวม (คน)
ยานยนต์ 75 64 54 20 0 213
ไฟฟ้ากำลัง 38 34 31 37 16 369
อิเล็กทรอนิกส์ 91 43 34 34 28 230
โลหะการ 38 38 9 5 0 90
การบัญชี 71 75 53 51 31 281
การขาย 36 42 33 30 25 136
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 76 76 42 34 27 255
ธุรกิจค้าปลีก 12 16 9 0 0 3
รวมทั้งหมด
437 389 265 211 128 1,430

 

กราฟแสดงจำนวน นักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2560

 


image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1