ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ปีการศึกษา 2559

สาขางาน
ปวช.1
จำนวน (คน)
ปวช.2
จำนวน (คน)
ปวช.3 จำนวน (คน)
ปวส.1 จำนวน (คน)
ปวส.2 จำนวน (คน)
รวม (คน)
ยานยนต์

94

57

55

13

-

219

ไฟฟ้ากำลัง

79

53

60

34

24

250

อิเล็กทรอนิกส์

79

67

58

20

19

243

โลหะการ

19

-

19

-

-

38

การบัญชี

117

93

88

34

19

351

การขาย

65

43

48

16

15

187

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

80

72

65

8

20

245

ธุรกิจค้าปลีก

20

9

-

-

-

29

รวมทั้งหมด

553

394

393

125

97

1,562

 

กราฟแสดงจำนวน นักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2559