ข้อมูลครูและบุคลากรวิทยาลัย

จำนวนบุคลากร ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ตำแหน่ง

จำนวน

คน

ผู้บริหาร

5

คน

ข้าราชการครู

41

คน

พนักงานราชการ

3

คน

ครูพิเศษ

16

คน

ลูกจ้างประจำ

5

คน

ลูกชั่วคราว

21

คน

 

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร ของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล