ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จำนวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ปีการศึกษา 2559

สาขางาน
ปวช.1 จำนวน (คน)
ปวช.2 จำนวน (คน)
ปวช.3 จำนวน (คน)
ปวส.1 จำนวน (คน)
ปวส.2 จำนวน (คน)
รวม (คน)
ยานยนต์
97
66
68
-
14
245
ไฟฟ้ากำลัง
51
40
73
20
30
214
อิเล็กทรอนิกส์
46
38
66
32
22
204
โลหะการ
47
21
10
-
-
78
การบัญชี
91
64
96
40
29
320
การขาย
49
36
53
28
22
188
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
92
44
30
30
20
216
ธุรกิจค้าปลีก
27
18
15
-
-
60
รวมทั้งหมด
500
327
411
150
137
1,525

 

กราฟแสดงจำนวน นักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2559