ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล


  1. สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์
  2. สาขาวิชาโลหะการ  สาขางานเชื่อมโลหะ
  3. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  5. สาขาวิชาพณิชยกรรม  สาขางานการบัญชี (หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร MEP)
  6. สาขาวิชาพณิชยกรรม  สาขางานการตลาด
  7. สาขาวิชาพณิชยกรรม  สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
  8. สาขาวิชาพณิชยกรรม  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


  1. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
  2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
  3. สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี (หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร MEP)
  4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
  5. สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด
  6. สาขาวิชายานยนต์ สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์ (ทวิภาคี)

  1. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  2. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  3. สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์
  4. สาขาวิชาศิลปะโฆษณา
  5. สาขาวิชาเสริมสวย

 image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1
image 1