ข้อมูลสถานประกอบการ

สรุปข้อมูลสถานประกอบการ

แผนก/สถานประกอบการ

โรงแรม

บริษัท

ร้าน

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ

รวม

1. ช่างยนต์

-

16

1

-

17

2. ช่างไฟฟ้ากำลัง

17

13

33

5

68

3. ช่างโลหะการ

-

1

6

-

7

4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

5

10

31

4

50

5. พาณิชยการ

5

24

13

78

120

รวม

27

64

84

87

262

 

กราฟแสดงข้อมูลสถานประกอบการ